Spausdinti

vilnius universityHUMRE infrastruktūra įtraukta į Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio projektų sąrašą.

Lietuvos mokslo taryba (LMT), atsižvelgdama į 2009 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo (OL 2009 L 206), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1068 patvirtinto Dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašo 3–5 punktų nuostatomis ir remdamasi Lietuvos mokslo tarybos Mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisijos ekspertinėmis išvadomis, patvirtino atnaujintą Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio projektų sąrašą, į kurio sudėtį ieina ir Žmogaus gerovės ir raidos mokslinių tyrimų infrastruktūra (HUMRE).

LMT nutarimas parsisiųsti.