Spausdinti

HUMRE infrastruktūra vienija du Vilniaus universiteto padalinius – Filosofijos ir Gamtos mokslų fakultetus.

 

 StrukturaNew

HUMRE infrastruktūros valdymo vienetai

  • Infrastruktūros valdymo taryba: sudaro nariai, atstovaujantys atskiras temines sritis iš Gamtos mokslų ir Filosofijos fakultetų bei iš išorės organizacijų, kurios yra infrastruktūros vartotojai ar susijusios su mokslo politika. Taip pat valdymo tarybos nariais patampa deleguoti instituciniai atstovai į SHARE-ERIC tarybą. Atsakinga už sprendimų priėmimą, strateginių planų tvirtinimą, infrastruktūros politikos formavimą siekiant užtikrinti jos tvarumą ateities perspektyvoje, infrastruktūros vertinimą ir kt.
  • Infrastruktūros vadovas: renkamas Infrastruktūros valdymo tarybos, tvirtinamas Gamtos mokslų ir Filosofijos fakultetų dekanų įsakymu. Atsakingas už struktūros veiklos vadybą, valdymo tarybos sprendimų įgyvendinimą, politikos formavimą, sprendimų, susijusių su įprastomis veiklomis priėmimą, veiklų kokybės užtikrinimą, finansinį valdymą (verslo planų sudarymą), rizikų valdymą, bendradarbiavimo vystymą ir kt. Infrastruktūros vadovas gali turėti pavaduotojus, kurie kuruotų atskiras infrastruktūros įgyvendinamas veiklas.
  • Mokslininkai, tyrėjai, doktorantai: vykdantys infrastruktūros veiklas, teikiantys paslaugas.
  • Bendrųjų reikalų darbuotojai: administratorius, techninės priežiūros, aptarnavimo, IT specialistai - atsakingi už infrastruktūros veiklų, paslaugų administravimą, vartotojų ir vykdytojų administracinį aptarnavimą, paslaugų ir prekių pardavimų, projektų, mokymų organizavimą, veiklų viešinimą, sklaidą, bendradarbiavimą, aparatūros priežiūrą, atnaujinimą, konsultacijų bei su aparatūros naudojimu susijusių paslaugų teikimą. IT specialistai: atsakingi už duomenų bazės priežiūrą, instrumentų kūrimą, sklandų el. paslaugų teikimo užtikrinimą, programinių bazių kūrimą ir kt.

SHARE Lietuva infrastruktūros dalis vadovausis SHARE ERIC infrastruktūros valdymo reglamentavimu, kuris remiasi Tarybos reglamento Nr. 723/2009 Dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisiniu pagrindu ir yra apibrėžtas statute (Komisijos sprendimas 2011 m. kovo 17 d. kuriuo įsteigiamas SHARE-ERIC, Europos sąjungos oficialus leidinys, 2011-03-18).